Raport KRP | lęgowe 2021 r.

Raport podsumowuje wyniki zebrane w Kartotece Rzadkich Ptaków dotyczące gatunków lęgowych w Polsce w roku 2021. Scharakteryzowano populacje lęgowe 32 rzadkich taksonów (30 gatunków i 2 podgatunków) opisując ich liczebność, rozmieszczenie i trendy. Rekordową liczebność odnotowano dla: łabędzia krzykliwego (308 par), gęsiówki egipskiej (36 p.), ostrygojada (40 p.), szczudłaka (10 p.), ślepowrona (1 315 p.), czapli białej (845 p.) oraz sokoła wędrownego (68 p.). Wzrost liczebności odnotowano także w przypadku: hełmiatki (44 p.), mandarynki (88 p.) i puszczyka mszarnego (11 p.). Trend spadkowy dotyczył m.in. sieweczki obrożnej (179 p.), rycyka (381 p.), dubelta (486 samców), mewy czarnogłowej (68 p.), rybołowa (30 p.), gadożera (4 p.), kraski (16 p.), pomurnika (min. 1 p.) i droździka (0–2 p.). Populacje podgorzałki (102 p.), orlika grubodziobego (18 p.), orła przedniego (30 p.) i wodniczki (4 724 s.) utrzymywały się na stabilnym poziomie. Fluktuacje lub nieznane trendy liczebności dotyczyły: ohara (118 p.), kulika wielkiego (193 p.), rybitwy czubatej (77 p.), rybitwy białoskrzydłej (4 127 p.), pliszki cytrynowej (30 p. poza doliną Biebrzy) oraz taksonów, których liczebność nie przekroczyła 10 p., tj. szablodzioba (2 p.), „srokosza stepowego” (1 p.), czarnowrona Corvus corone (4 p.) i „pliszki tundrowej” (3 p.). W roku 2021 nie wykryto lęgów bernikli kanadyjskiej, aleksandretty obrożnej, uszatki błotnej i wójcika.

Raport jest dostępny w czasopiśmie Ornis Polonica: http://www.ornis-polonica.pl/zeszyt-2023-4/

Fot. pomurnik Tichodroma muraria (M. Baran)